Gizlilik Sözleşmesi

Madde 1: Taraflar

Depolama Firması: Ulutaş Nakliyat A.Ş

Firma Adresi: Fındıklı Mah İpek Sok , No:156/9 Maltepe / İstanbul
Müşteri: Ulutaş Nakliyat A.Ş ile eşya taşınmak isteyen her bir birey sözleşme kapsamında
müşteri olarak anılacaktır. Müşterinin adresi evden eve nakliyat hizmeti alırken firmaya bildirmiş
olduğu adrestir.

Madde 2: Konu

Ulutaş Nakliyat A.Ş ile eşya taşınmak üzere talepte bulunan müşteriler ile aramızdaki bilgi
gizliliğini kapsamaktadır.

Madde 3: Müşteri’nin Yükümlülükleri

 • Müşteri kendisinin veya eşya depolayacak kişilerin iletişim bilgilerini doğru ve eksiksiz
  yazdığını kabul etmiştir.
 • Müşteri beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu kabul etmiştir, eksik veya hatalı yazdığı iletişim
  bilgilerinden kaynaklı sorunlar için Ulutaş Nakliyat AŞ’yi sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve
  taahhüt etmiştir.
 • Müşteri bu aldığı hizmetin iç diyaloglarını 3. kişiler ile asla paylaşılmayacağını bilmektedir.
 • Müşteri yukarıda ki iletişim bilgileri ile ulaşacağı Ulutaş Nakliyat AŞ’den kendi bilgilerinin
  silinmesini istemekte serbesttir.

Madde 4: Ulutaş Nakliyat AŞ’nin Yükümlülükleri

 • Ulutaş Nakliyat A.Ş hizmet alan müşterisinin depolamaya ilişkin detayları güvenli tutmakla
  ve müşteri bilgilerini dışarı sızdırmamak ile sorumludur.
 • Ulutaş Nakliyat FuğA.Ş müşterileri ile yapılan görüşmeleri kaydetme hakkına sahip, 3.
  kişi/firma/kurumlarla paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
 • Ulutaş Nakliyat A.Ş, müşterisinin isteği doğrultusunda datalarındaki Müşteri’ye ait tüm
  bilgileri sileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
 • Ulutaş Nakliyat A.Ş, müşteri bilgilerinin dağıtılması veya 3. kişiler ile paylaşılması
  durumunda oluşacak zararları giderme sorumluluğunda olduğunun bilincinde olduğunu beyan
  etmiştir.

Madde 5: Gizlilik

İşbu sözleşmenin ifası sırasında, taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları ve kamuya
açık olmayan tüm bilgiler gizli bilgi mahiyetindedir. Taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş
oldukları bu bilgileri, hiçbir suretle sözleşme amacının yerine getirilmesi dışında kullanmamayı,
diğerinin yazılı izni olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü kişilere vermemeyi,
açıklamamayı, kamuya duyurmamayı ya da bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı
kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 6: Tebligatlar

İşbu sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat için, taraflar, işbu
sözleşmenin 1. maddesinde yazılı adresleri, yasal ikametgâh olarak belirlemişlerdir. Taraflar, bu
adreslerde vaki değişiklikleri, diğer tarafa, noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile
bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve
kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Madde 7: Elektronik Kayıtların Geçerliliği

Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan telefon görüşmeleri, e-posta, SMS, WhatsApp
mesajları, WhatsApp aramaları, bütün sosyal medya mecraları üzerinden kurulan iletişim ve faks
gibi elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve
bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir.

Madde 8: Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Türkiye
Cumhuriyeti Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Mücbir Sebep

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar,
ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve
internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak
anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar
bundan sorumlu değildir. Bu sürede Tarafların işbu Sözleşme ’den doğan hak ve yükümlülükleri
askıya alınır.

Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri
kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

Firma, dilediği zaman sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen
değiştirebilir. Değişiklikleri takip etmek Müşteri’nin sorumluluğundadır. Müşteri, sunulan
hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.